Col·legiats
Les dades professionals que figuren en aquesta relació de col•legiats de mediadors d'assegurances de Lleida i província no es poden usar per a fins de publicitat o prospecció comercial, sense el consentiment exprés de l’interessat."CONFIÏ EN MEDIADORS D’ASSEGURANCES COL•LEGIATS PER LA SEVA SEGURETAT"

L’activitat de mediació d’assegurances "... comprendrà la mediació entre els prenedors de l’assegurança i assegurats, d’una part, i les entitats asseguradores autoritzades per exercir l’activitat asseguradora privada, de l’altra part.

Agents: "Seran agents les persones físiques o jurídiques que, mitjançant la celebració d’un contracte d’agència amb una entitat asseguradora, es comprometen front a aquesta a realitzar l’activitat definida a l’art. 1..." (Art. 6 Llei 9/1992)

Corredors: "Són corredors d’assegurances les persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat mercantil de mediació en assegurances privades sense mantenir lligams que suposin afecció amb entitats asseguradores o pèrdua d’independència respecte a aquestes i oferint assessorament professional imparcial a qui demandi la cobertura dels riscos a què es troben exposats les seves persones, els seus patrimonis, els seus interessos o responsabilitats" (Art 14 Llei 9/1992)